Motinos maldoje

Neapsakomai geras jausmas apimdavo matant savo močiutę troboje, prie lango, pavakary ramiai lūpas krutinančią. Tada, prieš daugelį metų, buvau dar vaikas. Labai smalsavau, ką gi ji ten kalba. Kartą paklausiau: “Močiute, kaip tu meldiesi?” “Paprastai, vaikeli, prašau Dievulio, kad tave ir tavo tėvelius globotų, kad nesipyktume, kad mano anūkėliai būtų sveiki ir mandagūs”. “Taip paprastai paprašai, ir Dievulis mums padeda?” – klausiau. “Dievulis nemėgsta mandrai, kuo paprasčiau, tuo geriau. Matai, kad padeda. Visi, ačiū Dievui, sveiki, geri žmonės”.

Tikriausiai daugeliui iš mūsų kaip brangus vaikystės prisiminimas iškyla besimeldžiančių močiučių ar mamų vaizdas. Dabar jau pačios esame mamos, turime suaugusių vaikų ir anūkų. Gerumas apima išgirdus: “Mama, pasimelsk, laikysiu egzaminą”; “Mama, einu į darbo pokalbį, pasimelsk”. Kartais mes, motinos, neturime vaikams įdėti vieno kito euro, bet, ačiū Tau, Dieve, visada galime jiems pagelbėti savo malda.

Iškilus didesniems sunkumams, susirenka ir meldžiasi kelios mamos. Taip vienos iš mamų, Kristinos iniciatyva ir mūsų parapijoje susibūrė Motinos maldoje grupelė.

Pasaulyje tokių grupelių yra labai daug. Pirmąją jų, 1995 m., Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams ir jos svainė Sandra. Moterys paprasčiausiai troško nuoširdžiai melstis už savo vaikus, kad padėtų jiems susidoroti su iškylančiomis problemomis.

Dėl skirtingų laiko juostų Motinos maldoje grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą – ir tai teikia ramybę. Bendra ir vienijanti visas grupeles intencija:

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Meldžiamės ir bendromis intencijomis. Daugybę kartų patyrėme, kad mūsų maldos buvo išklausytos.  Už patirtas malones dėkojame Dievui,  liudijame viena kitai ir aplinkiniams.

Tėvas Stanislovas sakė: Motinos malda pramuša dangų, tad melskitės už savo vaikus”.

Kassavaitiniai Motinos maldoje grupės susitikimai vyksta parapijos namuose.

Kviečiame motinas maldai už savo ir viso pasaulio vaikus.

Maldos grupės

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

Motinos maldoje

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta ketvirtadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.

tarnystės

agsdi-world-heart

Caritas

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

agsdi-hamburger-menu-circle

Lektoriai

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

agsdi-music

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

agsdi-hospital

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

agsdi-macro

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.