Liturgija / Sakramentų šventimas

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI / KRIKŠTO APEIGOS
 • Ruošiantis Krikštui labai svarbu pasirinkti krikšto tėvus, kurie įsipareigotų krikštavaikį auklėti Tikėjimo Dvasioje. Krikštatėviais gali būti bet kurie Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys, gyvenantis pagal Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Jei tai sudaro sunkumų pasirenkant krikšto tėvus, atminkite, jog Krikštui pakanka bent vieno krikštatėvio.
 • Ruošiantis Krikštui dera, kad tėvai ir krikšto tėvai atliktų išpažintį, tuo būdu išreikšdami vienybę su Katalikų Bažnyčia, į kurios Bendruomenę įsijungs ir krikštijamasis asmuo.
 • Krikšto dieną prieš apeigas tėvams ir krikšto tėvams reikia užeiti į zakristiją (bažnyčios raštinę) ir pateikti duomenis Krikšto metrikoms. Tėveliai, turėkite vaiko gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 • Susirinkus maldai prie krikštyklos, vienas iš krikšto tėvų laiko krikštavaikį, kitas – baltą krikšto drabužį ir žvakę.
 • Jeigu krikštijamas vaikas apeigų metu būtų neramus / elgtųsi triukšmingai, tuomet tebūna pas vieną iš tėvų (svarbu, kad triukšmas neužgožtų maldos).
 • Apeigų metu, kuomet tėvai ir krikšto tėvai atsakys, jog nori vaikui Krikšto, kaip dvasinės tėvystės / motinystės ženklą, krikštavaikį turėtų laikyti ar bent prilaikyti vienas iš krikšto tėvų. Tuomet kunigas užpila Krikšto vandens vaikui ant galvos tardamas laiminimo žodžius +.

APEIGOS

 • Kunigas: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
 • Tėvai ir krikšto tėvai (Visi): Amen.
 • Kunigas pasveikina susirinkusius ir kreipiasi į krikštijamąjį, kurio vardu apeigose toliau atsako tėvai ir krikšto tėvai.
 • Kunigas kreipiasi krikštijamojo vardu: Jonai, ko nori iš Dievo Bažnyčios? Tikėjimo malonės.
 • Kunigas: Ką tau tikėjimas duos? Amžinąjį gyvenimą.
 • Kunigas kreipiasi į krikštijamąjį ir jo kaktą bei krūtinę pažymi kryžiaus ženklu.
 • Kunigas: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve… To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 • Kunigas: Jonai, įženk į Dievo šventovę, kad turėtum dalį su Kristumi amžinajame gyvenime. Amen.
 • Kunigas paragina krikštijamojo vardu išpažinti tikėjimą, kurį skelbia Bažnyčia ir kurį gauna krikštijamasis. Tikiu Dievą Tėvą visagalį…
 • Kunigas tris kartus laimina krikštijamąjį ir baigia maldą: …Jėzaus Kristaus vardu, kuris ateis gyvųjų ir mirusiųjų, ir viso pasaulio teisti. Amen.
 • Kunigas: Jonai, ar atsižadi piktosios dvasios? Atsižadu.
 • Kunigas: Ar atsižadi visų jos darbų? Atsižadu.
 • Kunigas: Ar atsižadi visų jos vilionių? Atsižadu.
 • Kunigas paženklina krikštijamojo kaktą: + Jėzaus Kristaus vardu.
 • Visi atsako: Amen.
 • Krikštijamojo krūtinė patepama katechumenų aliejumi: + kad būtum tvirtas siekti Amžinojo gyvenimo. Amen.
 • Kunigas: Jonai, ar tiki visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Sutvėrėją? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, dėl mūsų gimusį ir kentėjusį? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir Amžinąjį gyvenimą? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki visa, ką tiki ir ko moko šventoji Katalikų Bažnyčia? Tikiu.
 • Kunigas: Jonai, ar nori būti pakrikštytas? Noriu.
 • Krikštijamąjį (pri)laiko vienas iš krikšto tėvų.
 • Kunigas: Jonai, aš tave krikštiju vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. Amen.
 • Kunigas krikštijamojo kaktą patepa krizmos aliejumi: + kad susivienijęs su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, pasiektum Amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Krikšto tėvai pakrikštytąjį apgaubia balta skraiste (Krikšto drabužiu).
 • Kunigas nuo Velykų žvakės uždega krikšto žvakę ir įteikia krikšto tėvams; paaiškina simbolinę krikšto drabužio ir žvakės reikšmę.
 • Kunigas: Gerbiami tėvai, ar pasižadate išauklėti pakrikštytąjį Dievo ir žmonių meilėje? Pasižadame.
 • Krikštijamasis, jeigu buvo ant rankų pas krikšto tėvus, dabar perduodamas tėvams.
 • Kunigas: Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų…
 • Kunigas: Visagalis Dievas Tėvas Šventosios Dvasios malone teišlaiko mus vienybėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad visi pasiektume Amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.
 • Visi persižegnoja.
 • Kunigas: Telydi jus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.
Pasiruošimas Išpažinčiai / Išpažinties eiga

Kad išpažintis būtų gera, reikia:

1. Nuodėmes prisiminti.

2. Dėl nuodėmių gailėtis.

3. Nuodėmes išpažinti.

4. Pasiryžti nebenusidėti.

5. Atitaisyti padarytą blogį.

Ruošiantis išpažinčiai, patartina pasinaudoti įvairiomis sąžinės peržvalgomis. Čia pateikiama sąžinės peržvalga pagal Dešimt Dievo Įsakymų.

PIRMASIS ĮSAKYMAS: AŠ ESU VIEŠPATS, TAVO DIEVAS. NETURĖK KITŲ DIEVŲ, TIK MANE VIENĄ

Maldos apleidimas; nedėkingumas Dievui; dvasinis tingumas; nepagarbus elgesys bažnyčioje (t. y., neatsiklaupti prieš Švenčiausiąjį Sakramentą įeinant į bažnyčią arba išeinant iš jos ir pan.); perdėtas potraukis prie daiktų; stabmeldystė (netikrų dievų garbinimas, teikiant garbę ne Dievui, bet Jo kūriniui); prietaringumas; būrimas (bendravimas su šėtonu, demonais, mirusiaisiais ar kitos apgaulingos praktikos, siekiant atskleisti tai, kas nežinoma, horoskopai, astrologija, būrimas iš delno, kortų ir pan.); amuletų nešiojimas; šventvagystė (Komunijos priėmimas esant nuodėmėje); materializmas (kai žmogus mano, kad jam reikia ir norisi tik materialių dalykų); ateizmas (Dievo atmetimas arba ignoravimas kasdieniniame gyvenime).

ANTRASIS ĮSAKYMAS: NETARK DIEVO VARDO BE REIKALO

Nepagarbus Dievo, Švč. Mergelės Marijos vardo naudojimas; piktžodžiavimas (keiksmažodžiai, nepagarbūs gestai); melaginga priesaika (pažadėti ką nors prisiekiant, neturint intencijos ištesėti arba pažado su priesaika sulaužymas); melaginga priesaika Dievo vardu; pažadų Dievui sulaužymas; kalbėjimas Mišių metu ir bažnyčioje be pakankamos priežasties arba blaškant kitus.

TREČIASIS ĮSAKYMAS: ŠVĘSK SEKMADIENĮ

Maldos ir pamaldų apleidimas; bet koks sunkus darbas, taip pat visa tai, kas trukdo šventai praleisti Viešpaties dieną; dalyvavimas nebūtinoje prekyboje, t. y., pirkimas ir pardavimas sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis.

KETVIRTASIS ĮSAKYMAS: GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ

Bet koks pyktis ar neapykanta, nukreipti prieš tėvus ar kitus teisėtus vyresniuosius (globėjus, mokytojus, auklėtojus); jų pykčio provokavimas; jų įžeidinėjimas; nesirūpinimas jiems padėti; jų teisėtų paliepimų nepaisymas arba nepaklusnumas jiems; užsispyrimas; tinginiavimas; laiko švaistymas; pasidavimas tuščioms pramogoms (t. y., vakarėliams ir netinkamam linksminimuisi); valstybės, šalies ar Bažnyčios įstatymų negerbimas; nepaklusnumas teisėtai valdžiai.

PENKTASIS ĮSAKYMAS: NEŽUDYK

Žmogžudystė; savižudybė; bandymas nusižudyti, rimti ketinimai ir valingos mintys apie savižudybę; muštynės; kivirčai; pyktis; neapykanta; troškimas atkeršyti; žmogaus kankinimas; apsirijimas (nesaikingas valgymas ar gėrimas); pasigėrimas; piktnaudžiavimas alkoholiu, vaistais ar narkotikais; kitų žmonių gyvybių statymas į pavojų; rizikavimas savo gyvybe ar sveikata be pakankamos priežasties; kūno žalojimas; blogas pavyzdys ar papiktinimas; nepagarba mirštantiems ar mirusiems; paniekos kitiems demonstravimas; atsisakymas kalbėtis su kitais, kai jie kreipiasi; pasiūlymų susitaikyti ignoravimas, ypač tarp giminių; niekam ir niekad neatleidžiančio charakterio puoselėjimas; erzinimas ir pajuoka; įžeidinėjimai; erzinantys žodžiai ir veiksmai; liūdesys dėl kito žmogaus gerovės; džiaugsmas dėl kito žmogaus nelaimės; pavydėjimas kitiems rodomo dėmesio; valdingas elgesys; kitų žmonių paskatinimas nusidėti žodžiu ar pavyzdžiu; pakenkimas sveikatai dėl piktnaudžiavimo; kitų girdymas, žinant, kad jie tuo piktnaudžiaus; aborto atlikimas; abortą sukeliančių arba nesukeliančių kontraceptinių piliulių vartojimas; naudojimas profilaktinių arba barjerinių priemonių nėštumui išvengti; naudojimas leistinų priemonių išvengti pastojimui, puoselėjant kontraceptinę mąstyseną; nereikalingas gyvūnų kankinimas ar nužudymas.

ŠEŠTASIS ĮSAKYMAS: NEPALEISTUVAUK

Netyrumas ir nekuklumas žodžiuose, žvilgsniuose, veiksmuose, vienam ar su kitais, nešvankių juokelių pasakojimas ir klausymas; nekuklių drabužių dėvėjimas; nepadorių filmų, televizijos laidų ar knygų bei žurnalų (ir pornografinių, ir tokių, kuriuose yra netyrų dalykų) pirkimas, nuomojimas ar žiūrėjimas; masturbacija; paleistuvavimas (kartais vadinamas ikivedybiniu seksu); prostitucija; sodomija (homoseksualios praktikos); svetimavimas; skyrybos; kraujomaiša; išprievartavimas; ilgas ir juslingas bučiavimasis; aistringos glamonės; nekuklūs šokiai; susitikinėjimas nesirūpinant ar nepakankamai rūpinantis apsaugoti savo bei kitų tyrumą ir tikėjimą.

SEPTINTASIS ĮSAKYMAS: NEVOK

Vogimas; smulkus vagiliavimas; sukčiavimas; plagiavimas; autorinių teisių pažeidimas (t. y., kopijavimas be leidimo); pasiskolintų dalykų laikymas nesirūpinant jų grąžinti arba praradus svetimą nuosavybę nesistengimas atlyginti nuostolių; neteisėtai įgytų gėrybių turėjimas; patarimas ar paliepimas padaryti žalą kitam žmogui arba jo turtui; dėl nerūpestingumo ar iš blogos valios padaryta žala kitų žmonių nuosavybei; apgavystės, vagystės ar sugadinimo nuslėpimas; vengimas mokėti teisėtus mokesčius; nemokėjimas teisingų skolų; kainų išpūtimas, pasinaudojant kito neišmanymu ar nelaime; prastai atliekamas darbas; besaikis išlaidavimas; lošimas iš pinigų ir lažinimasis.

AŠTUNTASIS ĮSAKYMAS: NEKALBĖK NETIESOS

Melavimas; gyrimasis; pataikavimas; veidmainiavimas; ironija; sarkazmas; neteisėtas pakenkimas kito žmogaus geram vardui atskleidžiant tikras ir paslėptas kaltes arba kalbant apie netikrus trūkumus (šmeižtas, apkalbėjimas), skundžiant ar skleidžiant gandus; kritikuoti kitus, su malonumu klausytis, kaip kiti kritikuojami; neteisingas kito žmogaus pažeminimas (įžeidimas); paslapčių atskleidimas; paslapčių apie kitus paviešinimas, netgi jei tai yra tiesa; atsisakymas arba delsimas atstatyti gerą vardą, kurį apjuodinome; kaltinimai be pagrindo; nepagrįsti įtarinėjimai; išankstinis nusistatymas prieš kitus.

DEVINTASIS ĮSAKYMAS: NEGEISK SVETIMO VYRO IR SVETIMOS MOTERS

Visos netyros mintys ir troškimai, kai sąmoningai jaučiame malonumą taip galvodami arba valingai pritariame joms; bet kuri nuodėmė prieš šeštąjį Dievo Įsakymą, daroma mėgaujantis mintyse.

DEŠIMTASIS ĮSAKYMAS: NEGEISK SVETIMO TURTO

Pavydas (kitų žmonių gėrybių troškimas); pavyduliavimas (godus saugojimas kokios nors gėrybės nuo kitų); godumas (troškimas turėti materialinių gėrybių be saiko); troškimas tapti turtingu bet kokia kaina; pavydėjimas kitam pasisekimo, talentų, žemiškų ar dvasinių gėrybių; pakenkimas kitam, siekiant gauti jo žemiškąsias gėrybes.

KAIP ATLIKTI IŠPAŽINTĮ / PRIĖJUS PRIE KLAUSYKLOS:

1. Atsiklaupiu.

2. Persižegnoju.

3. Pasisveikinu: Garbė Jėzui Kristui.

4. Pro klausyklos langelį, kad girdėtų tik kunigas, sakau: Išpažinties buvau (prieš… 2 savaites / prieš 3 savaites / prieš mėnesį / prieš pusę metų / maždaug prieš 2 metus…); gerajam Dievui nusikaltau.

5. Išsakau nuodėmes, jų dažnumą.

6. Išpažinęs (-usi) nuodėmes sakau: Daugiau nuodėmių neprisimenu, gailiuosi dėl jų ir stengsiuosi pasitaisyti. Prašau atgailos ir išrišimo.

7. Išklausau kunigo pamokymo ir jam teikiant išrišimą tyloje meldžiu Dievą nuodėmių atleidimo. Mušuosi į krūtinę ir sakau: Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio (-ės). / x3

8. Kunigui mane laiminant persižegnoju ir, davus ženklą atsistoti (pabeldus), atsistoju.

9. Ateinu priešais klausyklą ir kaip padėką kunigui, o per jį Dievui, linkteliu galvą.

10. Nueinu prie vieno iš bažnyčios altorių ar į suolą, atsiklaupiu ir dėkoju Dievui (jeigu galiu, iš karto atlieku atgailą).

Sutaikinimo sakramento dvasiai ir svarbai priešinga paviršutiniškai atliekama išpažintis, kai iš įpratimo išsakomos lengvos nuodėmės, kurių nenorime ar nė neketiname atsisakyti. Tokia išpažintis ne tik mažai naudinga, bet netgi pavojinga.

Svarbu suprasti, kad krikščionio tikslas yra ne Atgailos, bet Eucharistijos sakramentas, kuriam atgaila tik padeda pasirengti.

DALYVAVIMAS ŠV. MIŠIOSE

ĮŽANGA

 • Mišių pradžioje stovėdami giedame giesmę.
 • Atėjęs prie altoriaus kunigas pradeda Eucharistiją kryžiaus ženklu: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
 • Kunigas sveikina visus susirinkusius: Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
 • Paskelbiamos šv. Mišių intencijos.
 • [Maldavimai už mirusiuosius (Psalmės).]

ATGAILA

 • Kunigas kreipiasi šiais arba panašiais žodžiais: Broliai seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievo atleidimo.
 • Trumpoje tyloje apgailime savo nuodėmes ir meldžiame: * / **
 • * Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Mušdamiesi į krūtinę tęsiame: Esu kaltas (-a), esu esu kaltas (-a), esu labai kaltas (-a). Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.
 • Kunigas: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir, atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Arba, atgailos aktą išreiškiame kitais žodžiais:
 • ** Kunigas: Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk! Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!
 • Kunigas: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir teatleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen.

GARBĖS HIMNAS (sekmadieniais ir švenčių dienomis)

 • Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms! Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave; gėrimės tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! Tu vienas šventas, Tu – vienatinis Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen.

PRADŽIOS MALDA

 • Kunigas kviečia melstis. Melskimės… Maldos pabaigoje visi atsakome: Amen.

ŽODŽIO LITURGIJA

 • Sėdamės. Tėvas mus suvienijo, kad Jo žodžio klausytume. Jėzus mokė, kad Dievas ateina kaip Sėjėjas, kuris sėja savo žodžio sėklas mūsų širdžių dirvoje.
 • Šiokiadieniais klausomės vieno, sekmadieniais ir švenčių dienomis – dviejų Šventojo Rašto skaitinių. Pirmasis skaitinys pasakoja Senojo Testamento įvykius iki Jėzaus gimimo. Antrasis – ištrauka iš apaštalų laiškų pirmiesiems krikščionims ir mums.
 • Paskelbęs Dievo žodį lektorius sako: Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
 • Po pirmojo skaitinio – giesmė – atliepiamoji psalmė, į kurią atsiliepiama priegiesmiu.

PRIEGIESMIS IR EVANGELIJA

 • Atsistojame. Ruošdamiesi klausytis Evangelijos – Jėzaus žodžių, reiškiame Jam šlovę: Aleliuja!
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą / Morkų / Luką / Joną. Garbė Tau Viešpatie!
 • Perskaitęs Evangeliją kunigas sako: Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė Tau Kristau!

HOMILIJA / PAMOKSLAS

 • Sėdamės. Kunigas paaiškina paskelbtą Dievo žodį ir ragina pagal jį gyventi.

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

 • Stojamės. Tikėjimo išpažinime yra paminėtos visos pagrindinės, svarbiausios Tikėjimo tiesos, kurias išpažįstame patvirtindami, jog gyvensime pagal Dievo žodį.
 • [Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas / Apaštalų tikėjimo išpažinimas.]
 • Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, (nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame) kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

VISUOTINĖ MALDA

 • Meldžiame Dievą bendruomeninėje maldoje, jungdamiesi į numatytuosius maldavimų kreipinius.

EUCHARISTINĖ LITURGIJA

 • Čia atkartojame tai, ką Jėzus padarė Paskutinės Vakarienės metu. Sėdamės. Vyksta duonos ir vyno atnašavimas. Tuo būdu dėkojame Dievui už gautas dovanas: gyvenimą, žemės ir žmogaus darbo vaisius. Kunigas paima duoną ir vyną ir atnašauja juos Viešpačiui, nes Jis padarė juos gyvenimo maistu ir išganymo gėrimu.
 • Kunigas: Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
 • Stojamės. Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.

ATNAŠŲ MALDA

 • Kunigas meldžia priimti mus, mūsų maldas ir mūsų aukas. Pabaigoje atsakome: Amen.

EUCHARISTINĖ MALDA

 • Ši malda yra šv. Mišių svarbiausioji dalis. Kunigas atkartoja Jėzaus žodžius ir veiksmus Paskutinės Vakarienės metu, kurią Jėzus valgė drauge su mokiniais.
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis! Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada Tau, dangaus Tėve, dėkoti… Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais vienu balsu skelbiame Tavo garbę:
 • Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse! Garbė tam kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!
 • Klaupiamės. Šventasis Tėve, dėkodami atnešėme prie altoriaus duonos ir vyno dovanas. Pašventink jas savo Šventąja Dvasia, kad jos mums taptų Kūnu ir Krauju Tavo mylimojo Sūnaus. Taip mes drįstame aukoti tą, kurį iš savo meilės mums dovanojai.
 • Paskutinės Vakarienės metu, būdamas su savo apaštalais, prieš mirdamas ant kryžiaus Jis paėmė duoną, Tau dėkodamas, laimino, laužė ir davė savo mokiniams sakydamas: IMKITE IR VALGYKITE JOS VISI, NES TAI YRA MANO KŪNAS, KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS.
 • Žvelgiame į kunigo iškeltą Ostiją, o jam priklaupus, nusilenkiame.
 • Lygiai taip po vakarienės paėmė taurę vyno, vėl Tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: IMKITE IR GERKITE IŠ JOS VISI, NES TAI YRA TAURĖ NAUJOSIOS IR AMŽINOSIOS SANDOROS MANO KRAUJO, KURIS UŽ JUS IR VISUS IŠLIEJAMAS NUODĖMĖMS ATLEISTI. TAI DARYKITE MANO ATMINIMUI.
 • Žvelgiame į kunigo iškeltą Taurę ir jam priklaupus, nusilenkiame.
 • Dabar, Tėve, mes darome tai, ką Jėzus mums įsakė: Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir išpažįstame Tavo prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.
 • Tėve, kuris taip labai mus myli, leisk, kad galėtume priimti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Kūną ir Kraują, kad suvienyti Šventąja Dvasia taptume viena šeima. Saugok ir globok mūsų tėvus, brolius ir seseris bei draugus. Tuos, kurie dirba ir tuos, kurie kenčia. Mus, kurie čia esame, ir visus pasaulio žmones. Priimk ir mūsų mirusiuosius į dangiškąjį džiaugsmą. Parodyk visą savo meilės mums didybę, Tėve, už ką mes visuomet Tave šloviname ir Tau dėkojame.
 • Kunigas: Per Jį, su Juo ir Jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Amen.

KOMUNIJOS APEIGOS

 • Stojamės. Ruošdamiesi priimti Jėzaus Kūną (ir Kraują) meldžiamės malda, kurią Jis mus išmokė.
 • Tėve mūsų kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
 • Kunigas: Gelbėk mus Viešpatie, nuo visokio blogio… Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius!

RAMYBĖS PALINKĖJIMAS

 • Kunigas: Viešpatie Jėzau Kristau, Tu savo apaštalams esi pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę”… Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
 • Vieni kitiems palinkime ramybės. Prieš priimdami Komuniją, turime būti taikoje su visais.

DUONOS LAUŽYMAS

 • Kaip ir Jėzus Paskutinės Vakarienės metu, kunigas perlaužia pašventintą (konsekruotą) duoną, tyliai meldžiasi, o tuo metu visi meldžiasi garsiai:  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!
 • Kunigui priklaupiant prieš šventuosius Kristaus Kūno ir Kraujo slėpinius, klaupiamės.
 • Kunigas: Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą! Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum  į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
 • Dalinama Šventoji Komunija. Komuniją priima tik tie asmenys, kurie yra atlikę išpažintį ir yra be sunkios nuodėmės.
 • Kunigas: Kristaus Kūnas – Amen.
 • Po Komunijos kurį laiką giedame ar meldžiamės asmeniškai, širdimi ir gyvenimu vienydamiesi su Jėzumi.

PABAIGA

 • Kunigas meldžiasi padėkos malda į kurią atsakome: Amen.
 • Palaiminimas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.
 • Telydi jus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.
 • Dabar, kai Mišios baigtos, giesme išreiškiame dėkingumą Viešpačiui.
Katalikiškos laidotuvės
 • Mirusiojo kūnui tinka parodyti pagarbą, tačiau tuščias iškilmingumas yra nereikalingas. Svarbūs laidotuvių momentai – maldingas budėjimas prie mirusiojo, jo išlydėjimas iš šarvojimo vietos ir palydėjimas į kapines bei atsisveikinimas su mirusiuoju. Tačiau svarbiausia yra dalyvauti šv. Mišiose, kurios aukojamos už mirusįjį.
 • Šv. Mišių auka, artimųjų malda, Išpažintis ir šv. Komunija mirusiojo intencija yra kilniausia dovana ir pagalba mirusiajam. Todėl šv. Mišiose už mirusįjį, kurios paprastai aukojamos laidotuvių dieną, kviečiami dalyvauti ir drauge melstis visi artimieji. Taip pat praėjus nuo mirties trisdešimčiai dienų, pusei metų ir metams derėtų mirusiojo intencija dalyvauti šv. Mišiose. Laidotuvių dalyviai, ypatingai artimieji ir šeimos nariai, per Komuniją priimdami Kristaus Kūną, mokosi gyventi vienybėje su tuo, kuris “užmigo Viešpatyje”. Tikroji pagarba mirusiajam parodoma būtent einant Išpažinties ir šv. Komunijos.
 • Laidotuvių procesijoje iš šarvojimo vietos į kapus visuomet pirmas eina žmogus, nešantis kryžių (jeigu yra, šalia jo nešama mirusiojo nuotrauka / portretas), o paskui kryžių su gėlėmis po du ar tris rikiuojasi laidotuvių procesijos dalyviai, tada maldingoje kelionėje einama iki kapo duobės. Jeigu nuo šarvojimo vietos iki kapų yra didesnis atstumas, procesijos dalyviams derėtų padaryti “gėlių taką”. Juo mirusysis būtų nuneštas iki automobilio, kuriuo mirusysis bus vežamas į kapines. Kapuose vėl reikėtų visiems rikiuotis paskui kryžių eisenai iki kapo duobės.
 • Kryžių nešti turėtų būti parinktas pats garbingiausias žmogus, o nuotrauką / portretą turėtų nešti giminaitis ar šeimos narys. Tai būtų ypatingos pagarbos ženklas mirusiajam, palydint jį į paskutinę kelionę. Taip pat, jei galimybės leidžia, artimiesiems procesijoje į kapus tiktų neštis degančias žvakes. Visiems laidotuvių dalyviams reikėtų laikytis pagarbios, jautrios tylos. Laidotuvių apeigos tęsiamos kapinėse, todėl ypač ten privalu laikytis rimties ir susilaikyti nuo nereikalingų pokalbių (kapo duobės gylio, žemės ar parinktos vietos aptarinėjimo ir t. t.) ir ypatingai – nuo juokų.
 • Gatvėje sutikus laidotuvių procesiją, derėtų sustoti, persižegnoti ar bent mintyse sukalbėti “Amžinąjį atilsį…” už mirusįjį. Visiškai nesvarbu, kad jis nepažįstamas.
 • Giesmės, kurios giedamos prie mirusiojo šarvojimo vietoje, procesijoje ir kapinėse, turėtų žadinti amžinojo gyvenimo viltį (giesmininkų pareiga melstis). Kunigui baigus maldas prie kapo duobės, mirusiojo artimiesiems tiktų į kapo duobę įberti žiupsnelį žemių. 
 • Gedulingi pietūs nėra bažnytinių laidotuvių apeigų dalis: tai tradicinis artimųjų susibūrimas, kurio tikslas – prisiminti mirusį žmogų. Čia taip pat yra svarbi rimtis ir pagarba mirusiajam, todėl alkoholinių gėrimų vartojimas bei gedulingų pietų pavertimas išgertuvėmis būtų akivaizdi nepagarba mirusiajam ir prasilenktų su krikščioniškąja morale.
 • Netinka primesti bažnytinių laidotuvių tiems, kurie patys jų nenorėjo arba gyveno ir mirė nekatalikiškai. Pagal bažnytines apeigas nelaidojami tie asmenys, kurie būdami gyvi viešai reiškė priešiškumą Bažnyčiai ir iki mirties neparodė jokio atgailos ženklo. Savižudžiai, iki pasikėsinimo į savo gyvybę viešai kėlę papiktinimą ir nerodę jokių atgailos ženklų, katalikiškai nelaidojami.
 • Krikščionių pareiga yra rūpintis mirusiųjų kapais. Didele nepagarba mirusiajam tampa nesutvarkytas kapas, kai laidotuvių dieną ant kapo palikti vainikai ir gėlės virsta šiukšlių krūva. Lankant arba tvarkant artimųjų kapus, visada verta prisiminti svarbiausią krikščionišką pareigą – melstis už mirusius.

Eucharistija švenčiama

Pirmadienį – Ketvirtadienį 8.30 val.

Penktadienį 18.00 val.

Šeštadienį 9.30 val. ir 18.00 val.

Sekmadienį 10.00 val. ir 11.30 val.

• Pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir 10.00 val.

• Gegužės, birželio ir spalio mėn. šiokiadieniais 18.00 val.

Šv. Mišių užsakymas

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus  auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti joje su konkrečiais ir kuo platesniais prašymais ar padėkomis. Tradiciškai, užprašydami Mišias tikintieji palieka auką, taip išlaikydami savo parapijos kunigus. Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leidžia kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir paramą.

Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Mišios gali būti užprašomos už gyvuosius ir už mirusius, dėkojant, prašant malonės ar pagalbos, asmeninėmis ar bendruomenės intencijomis.

Šventosios Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias “užprašiusiam” žmogui. Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šventąsias Mišias užsakyti galite pas kleboną, sutardami numatytą Mišių laiką; sudėtines šventąsias Mišias, kurios aukojamos šeštadieniais 9.30 val. ir sekmadieniais 10.00 val. (Votyva), galite užsakyti užpildydami ir šią formą:

Auką už šv. Mišias prašome pervesti į Vievio šv. Onos parapijos sąskaitą:

 • LT89 7300 0100 8341 5059
 • “Swedbank”
 • Skyrelyje “mokėjimo paskirtis” nurodyti, kada bei už ką užprašėte Mišias.
 • Aukos dydis nenustatytas.

Eucharistinė adoracija

Kiekvieną penktadienį po vakarinių šv. Mišių

~ 18.45-19.45 val. garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą!

Vievio parapijos klebonas

Kunigas Alfonsas Kelmelis

[email protected]

8 688 12 210

Vievio parapijos vikaras

Kunigas Povilas Tekorius

[email protected]

8 672 53 515