ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje. Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Alfa kursas 1977 m. pradėtas vesti Anglikonų Bažnyčioje naujai pakrikštytiesiems. 1990 m. kurso vedimą perėmė ir jo medžiagą Bažnyčios nelankantiems žmonėms pritaikė buvęs teisininkas Nicky Gumbel. Šiuo metu kursas yra išverstas į 112 kalbų. Katalikų Bažnyčia perėmė ir pritaikė programą Katalikų Bažnyčios mokyme. Lietuvoje pirmą kartą Alfa kursas pravestas 2002 m.

Be abejo, kursas atsako į pagrindinius klausimus apie tikėjimą: kas yra Jėzus, kodėl Jis mirė ir t.t., tačiau kurso esmė yra ne tiek žinios, kiek mėginimas sau atsakyti, kokią įtaką žinios daro mano gyvenime? Čia dalijamasi mintimis, galima laisvai išreikšti savo nuomonę, ieškoma atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Keliant klausimus, tiek teorinius, tiek praktinius, yra lengviau suprasti, kuo tikima ir kokie esmingi gyvenimui yra tie klausimai, randama bendraminčių, mezgasi bendruomenė. Alfa kursas skirtas visiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

“Alfa kursas gali būti puiki proga atrasti, kad tikras tikėjimas nėra lyg gerai išmokta pamoka, o iš tiesų atitinka tiesos, nuoširdumo, nuoseklumo reikalavimus. Kad tie reikalavimai yra net labai sveiki kriterijai norint įvertinti savo tikėjimą.” (Br. Marcas-Antoine OP)

  Temos ir klausimai

  1. Nejaugi tai viskas?

  1. Ką Jums reiškia būti krikščionimi? Kaip pristatytumėte savo tikėjimą? 

  2. Ar įmanoma krikščionių tikėjimą išgyventi vienam? Pagrįskite. 

  3. Koks yra pagrindinis Jūsų gyvenimo tikslas? 

  4. Ką Jums reiškia teiginys – “Dievas myli tave!”?

  2. Kas yra Jėzus?

  1. Prieš išgirsdami šio vakaro mokymą, kokį turėjote Jėzaus įvaizdį? Mokytojas, Pranašas, Dievo Sūnus?.. Kodėl? 

  2. Biblija / Šventasis Raštas. Ką manote apie šią Knygą? 

  3. Kas dažniausiai galvojama apie Jėzų? Kokios girdimos nuomonės apie Jį ir kaip tai paveikia Jūsų tikėjimą? 

  4. Jeigu Jums būtų suteikta galimybė susitikti su LR Prezidentu, krepšininku D. Saboniu, J. Valančiūnu ir kt., muzikantu A. Mamontovu ir kt., ir Jėzumi Kristumi, kurį pasirinktumėte? Kodėl? Kaip jaustumėtės? Ko klaustumėte? 

  3. Kodėl Jėzus mirė?

  1. Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas dėl Tavęs! Ką apie tai manot?

  2. Jėzus Atgailos sakramente. Ar Jums “nuodėmė” – pasenusi sąvoka, ar tai, kas aktualu? Ką jums sako žodis “nuodėmė” ir “atleidimas”?

  3. Ar sutinkate, kad nuodėmė gali tapti įpročiu? Kokios, jūsų manymu, yra nuodėmės pasekmės?

  4. Ar turite kryžių/kryželį namuose, darbovietėje, automobilyje? Kokia Jums yra kryžiaus ženklo reikšmė/prasmė?

  4. Kaip įmanoma tikėti?

  1. Kaip manote, jei mūsų dienomis būtų persekiojami krikščionys, už ką būtumėte apkaltinti?

  2. Kaip klausotės ir kaip pasitikite Dievo Žodžiu? Ar priimate jį kaip Dievo Žodį?

  3. Ar Dievas Jums labiau siejasi su meile, ar su baime?

  4. Atradus gyvą santykį su Dievu, neišvengiamai keičiasi charakteris (maldos ir gyvenimo būdas). Ar nebijote keistis, ar sunku pasipriešinti artimųjų spaudimui dėl to, kad einate tikėjimo keliu?

  5. Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?

  1. Kaip priimate teiginį, kad Dievas atsako į mūsų maldą? Ar esate patyrę, kad Jūsų malda buvo išklausyta?

  2. Kodėl reikia melstis?

  3. Kaip atrodo Jūsų maldos gyvenimas? Kuo skiriasi “pagoniška” ir krikščioniška malda? 

  4. Kaip manote, kodėl Dievas neišklauso kai kurių maldų?

  6. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

  1. Ar esate kada skaitęs/-čiusi Bibliją? Kaip sekėsi? Ar sutinkate, kad Bibliją galima pavadinti “Gyvenimo vadovu”?

  Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. 2 Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas kalbėjo: 3 “Paklausykite! Antai sėjėjas išsirengė sėti. 4 Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni trisdešimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, treti šimteriopą”. 13 Ir jis paklausė: “Nejau nesuprantate šito palyginimo?! Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? 14 Sėjėjas – tai sėjantis žodį. 15 Palei kelią sėjamas žodis – tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtąjį žodį. 16 Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. 17 Bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. 18 Yra dar kiti – sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, 19 bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį, ir jis tampa nevaisingas. 20 Geroje žemėje pasėta sėkla – tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių: trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą”. (Mk 4, 1-8; 13-20)

  2. Kur šiame Jėzaus palyginime atpažįstate save?

  Užkietėjusi širdis (4; 15 eil.)

  • Kokios buvo kliūtys grūdui sudygti?
  • Išgirsti žodį ir į jį atsiliepti – kuo tai skiriasi?

  Nepastovi širdis (16; 17 eil.)

  • Kokios buvo kliūtys?
  • Kaip manote, kokias “negandas” ir “persekiojimus” Jėzus turėjo omeny?
  • Kas yra tos šaknys?

  Neištikima širdis (7; 18 eil.)

  • Kokios buvo kliūtys?
  • Kaip greitai jos išryškėjo?

  Gyva širdis (8; 20 eil.)

  • Ką Dievas žada ištikimiesiems?
  • Koks, Jūsų manymu, yra tas derlius?
  7. Kaip Dievas mus veda?

  1. Kaip priimate mintį, kad Dievas Jus veda?

  2. Kaip Jums atrodo tai, kad Dievas kiekvienam žmogui turi atskirą planą/pašaukimą?

  3. Ką turime daryti, kad Dievas galėtų mus vesti? 

  8. Kas yra Šventoji Dvasia?

  1. Kokios kyla mintys/baimės pagalvojus apie Alfa savaitgalį/rekolekcijas?

  2. Kaip įsivaizduojat/suprantat Šventąją Dvasią?

  3. Šventosios Dvasios Dovanos: Išminties, Supratimo, Patarimo, Tvirtumo, Maldingumo, Pažinimo, pagarbios Dievo Baimės. Kokias Dvasios Dovanas atpažįstate savo gyvenime?

  9. Kaip veikia Šventoji Dvasia?

  1. Atgimimas Šventojoje Dvasioje. Ką reiškia būti Dievo vaiku?

  2. Mylėti Dievą ir artimą įmanoma tik mylint save. Kaip myliu save patį?

  3. Dievo Dovanos ir mano troškimai. Kaip kuriu Dievo Karalystę?

  4. Vienybės patirtis bendruomenėje. Kokia yra Jūsų patirtis kuriant bendruomenę? 

  10. Kaip galiu būti pripildytas Šventosios Dvasios?

  1. Ar norėčiau būti pripildytas Dievo Dvasios (antgamtinės dovanos tarnauti)?

  2. Kaip išgyvenu Dievo meilę (iš ko, per ką ir kaip patiriu Dievo rūpestį)?

  3. Kokie santykio su Dievu išgyvenimai, kokie jausmai, kaip mane šis santykis keičia?

  11. Kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai?

  1. Kaip suprantate aukojimąsi Dievui? Kaip manote, ko iš tikrųjų Dievas trokšta Jūsų gyvenime?

  2. Prisirišimas prie nuodėmių. Ar sunku keisti blogus įpročius? Ar Jūsų gyvas tikėjimas yra pakankama motyvacija keistis?

  3. Pati stipriausia Alfa kurso patirtis. Koks didžiausias atradimas per pastarąsias savaites?

  4. Ar norėtumėte, kad parapijoje būtų gyva tikėjimo bendruomenė? Kaip save įsivaizduojate tokioje bendruomenėje?

  12. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?

  1. Ar tikite antgamtiniais reiškiniais; juodąja magija, okultiniais dalykais (t.y., mistiniais prietarais apie gamtos paslaptingas jėgas ir antgamtines ypatybes)?

  2. Kas jums yra velnias?

  3. Kuo velnias gundo kasdienybėje?

  4. Kas kaltas dėl sumaišties pasaulyje – mes ar blogio jėgos? 

  13. Kodėl ir kaip turėčiau papasakoti kitiems?

  1. Tarkime, Jūs nieko nežinote apie krikščionybę – kaip norėtumėte, kad kiti Jums apie ją papasakotų?

  2. Ar esate sakę savo draugams, kad lankote Alfa kursą? Kokia buvo jų reakcija? Kaip pristatytumėte šį kursą ir pakviestumėte kitą žmogų?

  3. Kokie kyla jausmai ar mintys pagalvojus apie tikėjimo skelbimą kitiems?

  14. Ar Dievas gydo šiandien?

  1. Ar maldos metu prašote išgydymo/sveikatos? Kokia asmeninė antgamtinio pagijimo patirtis?

  2. Kaip suprantate Išpažintį kaip gydymo sakramentą? Kaip gydo atleidimas sau, artimui, Dievui?

  3. Pristatyti ir pasiūlyti vidinio išgydymo / užtarimo pamaldas Vilniuje ir Kaune (dalyvavusių liudijimas, kitų – reakcija, nuomonė apie tai).

  15. Kas yra Bažnyčia?

  1. Bažnyčia – Kristaus Kūnas! Ar mylite Bažnyčią? Kodėl?

  2. Ar per pastarąsias savaites pasikeitė Jūsų požiūris į Krikščionybę ir Bažnyčią? Koks yra naujas suvokimas?

  3. Kaip manote, kokios pareigos tenka tėvams ir krikšto tėvams vaiko Krikšto metu?

  4. Kokia sekmadienio šventimo Bažnyčioje prasmė?

  augimas

  ALFA kursas

  Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

  Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

  Malonė ir Gyvenimas

  Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

  Pažintis su Šventuoju Raštu

  Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

  Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

  Dvasinės pratybos

  Dievas - mūsų būties pagrindas.

  Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

  Išvykos ir renginiai

  Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

  Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.

  tarnystės

  agsdi-world-heart

  Caritas

  Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

  agsdi-hamburger-menu-circle

  Lektoriai

  "Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

  Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

  agsdi-music

  ŠLOVINIMAS GIESME

  Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

  agsdi-hospital

  MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

  Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

  agsdi-macro

  BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

  Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

  Maldos grupės

  Dievo Motinos komandos

  Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

  Motinos maldoje

  Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

  Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

  Gyvasis Rožinis

  Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

  Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

  Užtarimo malda

  "Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

  Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

  Vienykimės maldoje!

  Jaunimo maldos grupė

  Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

  Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

  Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

  Vyrų maldos grupė

  Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta ketvirtadieniais parapijos namuose.

  Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.