Advento kelias

Advento kelias. Trečia savaitė

Trečia advento savaitė. Sekmadienis

Dovydas, tautos piemuo

Dovydas buvo didis poetas, giliai dvasingas, nors ydų nestokojo. Tai jam priskiriama nuoširdi dėkojimo už nuolatinę Dievo globą giesmė (2 Sam 22). Šioje giesmėje Dovydas šlovina Dievą kaip uolą, tvirtovę, gelbėtoją, pastogę, skydą, pilį ir priebėgą. Dievas veikia Dovydo gyvenime, jam padeda kaip galingos gamtos jėgos: kaip jūros šaltiniai ir viesulai, kaip judanti, drebanti ir svirduliuojanti žemė. Dovydo priešai sprunka ir yra sunaikinami, sutrinami kaip žemės dulkės, parbloškiami ir sutrypiami. Dievo atsidavimas neišseks, nors Dovydas neištikimas daugeliu būdų. Nes pažadėtoji Dievo meilė amžina.

Jaunasis Dovydas – 1 Sam 16-17.

Dovydas ir Jonatanas – 1 Sam 18.

Saulius ir Dovydas – 1 Sam 24. 28.

Dovydas karalius – 2 Sam 5-6.

Dovydas, Betšeba ir Natanas 2 Sam 11-12.

Dovydo vėlyvieji metai – 2 Sam 19-24.

Papuošalas – lenkta piemens lazda arba arfa.

Trečia advento savaitė. Pirmadienis

Elijas kovoja su netikrais dievais

Dievas kviečia Eliją pasipriešinti, susigrumti su Ahabu ir pagonių dievais. Elijas keliauja į priešų teritoriją: Jezabelė žudo Izraelio pranašus. Elijas nepaiso pavojaus. Jis susitinka su karaliumi. Ahabas priekaištauja Elijui, jog šis “vargina Izraelį”. Atsakydamas į tai Elijas pakviečia Baalo ir Ašeros pranašus susigrumti su Izraelio Dievu.

Dievas pamaitina Eliją – 1 Kar 17.

Elijas grumiasi su Baalu – 1 Kar 18.

Papuošalas – akmeninis aukuras.

Trečia advento savaitė. Antradienis

Karalius Hezekijas

Ahazas nebuvo ištikimas: nedarė, kas buvo dora Viešpaties, savo Dievo, akyse, net savo sūnų pervedė per ugnį pagal pasibjaurėtiną kanaaniečių paprotį (plg. 2 Kar 16, 1-4). Ahazui mirus, karaliumi tapo jo sūnus Hezekijas. Darydamas, kas dora Viešpaties akyse, jis mėgino atitaisyti savo tėvo neištikimybę

Hezekijo karaliavimas – 2 Kar 18-19.

Papuošalas – tuščia palapinė.

Trečia advento savaitė. Trečiadienis

Izaijas ir pašaukimas šventumui

“Tuomet vienas iš serafimų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žariją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo altoriaus.  Ja palietė mano burną. “Štai, – tarė jis, – žarija palietė tavo lūpas, tavo kaltė yra panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta”. Tada išgirdau Viešpaties balsą: “Ką man siųsti? Kas gi bus mūsų pasiuntinys?” O aš atsiliepiau: “Štai aš, siųsk mane!” (Iz 6-8).

Izaijo regėjimas – Iz 6.

Izaijo žinia – Iz 1-2.

Ateisiantis gelbėtojas – Iz 9. 11.

Papuošalas – žnyplės su žėruojančia žarija.

Trečia advento savaitė. Ketvirtadienis

Pranašas Jeremijas

Jeremijas moko, kad negali ištikimai melstis tas, kuris skriaudžia ateivius, našlaičius ir našles, lieja nekaltą kraują (dalyvauja žmonių aukojime) ir neteisingai elgiasi su kitu . “Štai! Pasikliaujate nepagrįsta viltimi – beverčiu melu! Iš to tik žalos turėsite! Kaipgi? Jūs vagiate ir žudote, svetimaujate ir kreivai prisiekiate, aukojate Baalui atnašas ir sekate paskui kitus dievus, kurių net nepažįstate, paskui, atėję pas mane į šiuos Namus, kurie vadinasi mano vardu, sakote: ‘Esame apsaugoti! Galime vėl daryti visus šiuos nedorus darbus!’ Argi tie Namai, kurie vadinasi mano vardu, nevirto jūsų akyse plėšikų lindyne? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi! – tai VIEŠPATIES žodis” (Jer 7, 8-11).

Jeremijo pamokslas šventykloje – Jer 7.

Sielvartas dėl Jeruzalės – Rd 1. 

Jeremijo vilties žinia – Jer 29. 31.

Papuošalas – ašaros.

Trečia advento savaitė. Penktadienis

Habakukas: kantrus laukimas

Habakukas pripažįsta, kad nesupranta Dievo valios, bet yra pasiruošęs išgirsti, koks yra Visagalio planas. Dievas patikina: kad ir kaip viskas atrodytų iš paviršiaus, kad ir kas vyktų, galutinis Jo planas judėjams, kurie gyvena ištikimai, nebus atidėtas. “Paskirtu laiku išsipildys regėjimas, dabar jis skuba prie galo ir nemeluoja. Jei atrodo, kad jis gaišuoja, lauk; tikrai jis išsipildys, nesuvėluos” (Hab 2, 3).

Jeruzalės sunaikinimas ir Judo žlugimas – 2 Kar 24-25.

Papuošalas – akmeninis sargybos bokštas.

Trečia advento savaitė. Šeštadienis

Nehemijas: atnaujinimas

Įtikinęs karalių leisti jam grįžti į Judą, Nehemijas buvo paskirtas valdytoju ir gavo leidimą atstatyti Jeruzalės sienas. Atvykęs į Jeruzalę, Nehemijas subūrė žmones ir miesto sienas atsatė per penkiasdešimt dvi dienas. Tačiau jis matė, kad žmonės yra dvasiškai silpni ir taip pat turi būti “atstatyti”. Ezra perskaitė žmonėms Įstatymą ir padėjo suprasti jo reikalavimus.

Ezra and Nehemijas – Neh 8-9. 

Papuošalas – miesto siena.

Advento kelias. Ketvirta savaitė

Ketvirta advento savaitė. Sekmadienis Jonas Krikštytojas Jėzus labai gerbia Joną Krikštytoją. Jis sako: “Tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją” (Mt 11-11). Dievo pašauktas būti pranašu, Jonas pasiruošė atsiliepti į kvietimą. Atsidavimas tikslui...

Skaityti toliau

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis Dievas pašaukia Mozę Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu" (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą,...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis Jesės medis "Jesės medis" buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pradžia

Advento kelionė - tai pasakojimas apie Dievą ir Jo ištikimybę per 4000 metų. Izraelitai per Abraomo pašaukimą buvo Dievo pasirinkti, kad būtų šviesa tautoms. Patekę į Egipto vergiją, jie šaukėsi Dievo, ir Dievas jiems tarė: "Aš mačiau savo tautos kančią...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai